Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Het overmaken van een bestelling aan EcoWater Systems Europe NV brengt de stilzwijgende aanvaarding mee van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 2. Alle klachten betreffende geleverde materialen of uitgevoerde werken dienen per aangetekend schrijven gedaan te worden binnen de 8 dagen na de plaatsing of de levering. Na deze datum wordt geen geldige klacht meer aanvaard.
 3. Bij niet-tijdige betaling brengen alle verschuldigde betalingen van rechtswege en zonder nadere aanmaning een moratoire intrest op, waarvan het percentage bepaald wordt conform artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002. De contractant is tevens gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is.
 4. De firma EcoWater Systems Europe NV aanvaardt in geen enkel opzicht enige aansprakelijkheid voor schade, ontstaan na het beëindigen der werken, voortvloeiende uit het gebruik van de door haar geleverde goederen.
 5. De geleverde waren blijven eigendom van EcoWater Systems Europe NV tot op het ogenblik van de volledige betaling van het factuurbedrag. Het risico in verband met de geleverde goederen blijft evenwel ten laste van de klant, en dat vanaf het ogenblik van de wilsovereenstemming tussen de partijen.
 6. De contractant is gerechtigd om door EcoWater Systems Europe NV een chemisch onderzoek te laten uitvoeren van een waterstaal waarvan de samenstelling wordt nagegaan. Gezien grondwater vatbaar is voor wijzigingen in de samenstelling ervan, geeft dit onderzoek slechts een beoordeling van het onderzochte staal. De aansprakelijkheid van EcoWater Systems Europe NV voor dit wateronderzoek beperkt zich strikt tot chemische analyse en breidt zich niet uit tot de beoordeling ervan die geheel vrijblijvend wordt verstrekt wat betreft het gebruik van het water.
 7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen waartoe zij aanleiding zouden geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht te Herentals en de rechtbank van eerste aanleg en koophandel te Turnhout.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONDERHOUDSBEURT

 1. Door ondertekening van het onderhoudscontract verbindt EcoWater Systems Europe NV zich ertoe een jaarlijkse onderhoudsbeurt uit te voeren van de waterbehandelingstoestellen.
 2. Het aantal onderhoudsbeurten alsmede de prijs en de leveringsomvang van de onderhoudsbeurt worden overeengekomen op de voorzijde van dit contract.
 3. Bij de aanvang van dit contract dient het toestel zich in goede staat te bevinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen de nodige herstellingen voorafgaandelijk door EcoWater Systems Europe NV uitgevoerd en gefactureerd worden. Deze regeling geldt eveneens indien de klant geen jaarlijkse maar slechts een sporadische onderhoudsbeurt vraagt.
 4. Huidig onderhoudscontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij dit door de klant één maand voorafgaandelijk aan de vervaldatum aangetekend opgezegd wordt.
 5. EcoWater Systems Europe NV kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor defecten ten gevolge van slijtage aan het toestel of voor schade die zou kunnen ontstaan t.g.v. het gebruik van het toestel zelf, slecht onderhoud door de klant, het gebruik van onaangepaste zouten of externe factoren zoals vorstschade, brand en blikseminslag. Art. 1792 van het B.W. m.b.t. de tienjaarlijkse aansprakelijkheid is in deze niet van toepassing.
 6. EcoWater Systems Europe NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van laattijdige melding van defecten.
 7. Schade, defecten en herstellingen aan het toestel ten gevolge van verkeerd zoutgebruik zijn ten laste van de klant.
 8. Voor ieder geschil erkennen de partijen uitsluitend de bevoegdheid van het vredegerecht te Herentals en de rechtbank van eerste aanleg en koophandel te Turnhout.

Wat zit er in mijn water?

Smaakt jouw water raar? Ruikt het vreemd? Dat is niet normaal, en wij kunnen helpen.

Bekijk de meest voorkomende waterproblemen